Search Now to Find Amazing Website on I Dmoz ORG

Maatskippij Websites

1 -

Frysk Genoatskip

It Frysk Genoatskip, oprjochte yn 1827, spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.
2 -

Frysk Ynternasjonaal Kontakt

In jongereinferiening mei it doel om de Fryske jongerein bewust te meitsjen fan syn eigen taal en kultuer. Dêrby steane foaral de ynternasjonale kontakten sintraal.
3 -

FNP Smellingerlân

Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program, de aktualiteiten, de minsken en it bestjoer.
4 -

FFJ Bernlef

Feriening foar Fryske studinten yn Grins.
5 -

FNP Ljouwert

De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert.
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts